Dels ODS als objectius de desenvolupament de la Garrotxa (ODG)

El Fem Garrotxa es desenvolupa sobre la base del Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU (veure més avall), una proposta configurada per 17 objectius i que estimula l’acció en 5 esferes de vital importància: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances. Des d’un inici es va veure que els indicadors i tot el sistema de seguiment pensat pels ODS no encaixava de manera efectiva ni eficient a la nostra comarca: la seva amplitud d’avaluació i la dificultat de disposar de dades territorials certes feia difícil poder calcular els proposats a un nivell europeu o, fins i tot, català, a més del fet que es considera que molts tenen poca rellevància en el nostre entorn territorial. Això ha portat a la necessitat de revisar i repensar els objectius de sostenibilitat que la nostra comarca necessita.

És per aquesta raó que, després d’un procés de participació ciutadana i un ampli treball tècnic, s’han adaptat els 17 ODS a un total de 21 objectius de desenvolupament de la Garrotxa (ODG), organitzats en 4 eixos (planeta, persones, prosperitat i governança), que permeten poder actuar de manera eficient al nostre territori. Els 21 ODG engloben un total de 80 reptes i fins a 340 accions clau que queden recollits en aquest document. Tot plegat dona com a resultat un nombre elevat d’accions efectives que caldrà implementar i desenvolupar (calculem que per sobre de les 1.000) que han de ser proposades, executades i fins i tot finançades pels diferents actors del projecte, amb l’única premissa de permetre complir amb la resolució dels reptes proposats i d’aquesta manera assolir els objectius previstos en el Pla estratègic.

Clica cada un dels eixos per veure’n els objectius i reptes:

Entenem que aquest canvi estratègic i d’orientació és important per poder encaixar l’estratègia dissenyada a la Garrotxa amb els ODS de l’ONU. El que pretén la comarca és disposar d’una eina de suport a la decisió per resoldre les situacions presents i futures d’elevada complexitat amb el màxim consens possible i avançar cap a la sostenibilitat de tot el territori. Per fer-ho possible, s’ha de fer una anàlisi sistèmica de totes les propostes i solucions proposades, i és per això que s’ha dissenyat d’articular una fórmula de treball que permet establir la interacció entre tots i cada un dels reptes i les accions clau definits, i que permet veure els graus d’afectació que pot comportar i els aspectes que es veuran afectats per la seva implementació (per a més informació, vegeu apartat El Fem Garrotxa i la visió sistèmica). Una informació que permetrà decidir la conveniència, la necessitat, les mesures correctores o el desistiment de l’acció.

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 
 
 

QUÈ SÓN ELS ODS?

 

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

QUÈ SÓN ELS ODS?

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership).

L’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.

#FemGarrotxa [email protected]