4.1 Governança participativa i transparent

Aquest objectiu justifica en si mateix la mateixa existència del Fem Garrotxa tal com s’ha plantejat l’encàrrec de la presidència del CCG.

Aquest repte busca canviar el model de governança i les relacions entre l’Administració i la ciutadania cap a un model de gestió molt més obert i transparent, en què cada actor pugui reclamar el compliment dels seus drets, però alhora es responsabilitzi clarament dels seus deures.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Assegurar la inclusivitat i la transparència de la informació rellevant per a la governança

 • Articular una xarxa transsectorial, descentralitzada i distribuïda, per a la presa de decisions en relació amb el PEP-G i el desenvolupament territorial

 • Incrementar la corresponsabilitat i la cogestió entre l’administració i els diferents sectors

4.2 Drets i justícia social

Aquest objectiu vol contrarestar el model individualista que actualment conforma les nostres relacions socials. Ens cal un canvi per percebre de manera clara que: a més dels drets que cada un de nosaltres tenim, el fet de viure en societat determina l’existència d’uns deures que no es poden negligir quan busca el bé de la col·lectivitat.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Defensar i consolidar els drets i deures de la ciutadania

 • Enfortit les polítiques de justícia social i de participació

 • Desenvolupar una estructura de justícia restaurativa liderada per actors locals

4.3 Comunicació plural i veraç

Actualment, la comunicació és eina imprescindible en qualsevol àmbit. Per tant, és important que l’accés a la informació sigui plural i veraç, ja sigui des dels mitjans de comunicació convencionals com per les xarxes socials. L’accés a la informació ha de ser transversal, és per això que ens calen eines per poder assegurar l’accessibilitat a aquesta per part de tots els col·lectius.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Assegurar la pluralitat i diversitat informativa

 • Garantir la veracitat informativa

 • Garantir la comunicació inclusiva

4.4 Institucions articulades i àgils

En el marc que ens ocupa, no hi ha cap altra solució que millorar la gestió de l’Administració en la línia de tot el que recull aquest document. Cal fomentar l’intercanvi i les aliances entre diferents actors de la mateixa Administració per desenvolupar projectes de manera compartida i col·laborativa. La mateixa realitat es proposa per als actors polítics i la definició de polítiques públiques.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Adaptar i agilitzar l’administració pública per fer front al context del canvi global

 • Fer l’administració més transparent i oberta

 • Coordinar de manera transversal i col·laborativa les diferents administracions perquè treballin per objectius en lloc de fer-ho per departaments

#FemGarrotxa [email protected]