1.1 Reducció del metabolisme social

Aquest objectiu fa referència a la disminució del consum de materials (especialment els no renovables i els renovables per sota de la seva capacitat de regeneració), la disminució de l’energia i la reducció de la producció de residus de tot tipus.

Per tant, està fortament relacionat amb la disminució del consum i la reducció de la petjada ecològica, així com el manteniment d’uns nivells de confort acceptables.

A més, també es té en compte una reducció dels impactes derivats dels consum apostant per productes de proximitat, així com establir mecanismes de mesura dels impactes antròpics sobre els ecosistemes.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Exercir i exigir vigilància sobre la producció i consum de productes

 • Promoure el consum responsable envers el territori i per a la sostenibilitat

 • Millorar l’eficiència en els serveis bàsics (energia, aigua i residus)

 • Reduir, valoritzar i circularitzar la gestió de residus

 • Minimitzar i compensar els impactes antròpics sobre els ecosistemes

1.2 Biodiversitat i regeneració

La defensa dels ecosistemes i hàbitats de la comarca s’expressa a través del manteniment i la defensa de la biodiversitat.

Per tal de poder protegir la biodiversitat de la comarca ens cal, en primer lloc, conèixer l’estat d’aquesta, per poder potenciar-la i defensar-la. A més, són necessàries eines de gestió del patrimoni natural així com una bona educació ambiental.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Establir l’equilibri sistèmic i protegir les dinàmiques naturals dels ecosistemes

 • Potenciar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics

 • Dotar d’eines de gestió a tots els sistemes naturals de la comarca

 • Millorar el coneixement i la formació en biodiversitat, geodiversitat i sostenibilitat

 • Donar rellevància a tots els hàbitats, minoritaris, majoritaris, permanents o efímers i mantenir-hi una relació respectuosa i sostenible

1.3 Aigua neta i sanejament

L’aigua és considerada un bé imprescindible un recurs finit i que cal protegir. No només és un recurs valuós per la nostra civilització, sinó que també per als ecosistemes i la vida en general. D’aquí la necessitat de garantir-ne la qualitat i la circularitat, alhora que la racionalitat, equilibri i contenció dels usos.

És per això que ens cal fer seguiment de l’estat dels aqüífers i els rius per tal de poder garantir el subministrament per al consum humà però també la seva qualitat i quantitat pels ecosistemes.

A més, aquest repte inclou l’abastament i el sanejament de l’aigua, per tal de garantir aigua de consum de qualitat i que, al retornar al medi, ho faci amb totes les garanties pels ecosistemes.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Garantir la gestió eficient i sostenible de l’aigua com a servei ecosistèmic

 • Garantir un servei eficient en la gestió de l’abastament d’aigua

 • Millorar la qualitat i optimitzar la infraestructura de sanejament

 • Garantir l’accessibilitat al recurs de l’aigua

1.4 Sobirania alimentària

Aquest és un objectiu que ha de permetre complir de manera efectiva dues condicions:

 • Assegurar prou disponibilitat de terra agrícola per poder garantir la supervivència de la població comarcal mesurada en producció de calories totals

 • Disposar d’un sector agrari estable i equilibrat que ens garanteixi el manteniment d’aquesta realitat

És per això que aquest objectiu es centra principalment en el replanteig del model agrari des de diverses perspectives, com la incorporació de joves al sector o fomentar el pas a productor-transformador.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Replantejar el model agrari cap a una visió més sostenible i estable

 • Incrementar la superfície agrària útil

 • Crear valor afegit en els productes alimentaris

#FemGarrotxa [email protected]