2.1 Drets socials

L’objectiu s’orienta cap a la necessitat de garantir els drets socials i comunitaris bàsics, per una vida digna a tots els residents de la comarca. En aquest sentit, cal entendre que la consideració de bàsics és quelcom que va evolucionant amb el temps i, per tant, s’ha d’adaptar de manera sistèmica a les necessitats.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Garantir que tothom tingui una renda suficient

 • Defensa els drets de les persones en situació administrativa irregular

2.2 Acció comunitària

L’objectiu busca millorar la cohesió i la relació entre els membres de la comunitat amb independència de les diversitats i les diferències que aquesta acull. La visió que tenim de les diversitats va evolucionant de manera ràpida amb el pas del temps i cal que la societat segueixi aquest ritme per evitar que es fracturi.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Reconèixer i respectar la diversitat cultural i de creences, i combatre el racisme en totes les seves formes

 • Reconèixer i respectar la diversitat sexual, afectiva i de gènere

 • Reconèixer i respectar la diversitat funcional i facilitat l’autonomia personal

 • Promoure la convivència i el veïnatge

 • Potenciar el voluntariat i l’associacionisme

 • Congestionar l’equitat d’oportunitats per infants i joves, amb infants i joves

2.3 Habitatge digne

L’objectiu recull l’accés, tinença, disseny i construcció d’habitatges per tal d’assegurar que tothom té accés a un habitatge digne i que els habitatges s’ajusten a les necessitats de les persones. A més també es té en compte una visió cap a la sostenibilitat promovent la rehabilitació per sobre de la construcció de nous habitatges.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Garantir el dret i accés a un habitatge digne

 • Adaptar els habitatges i l’espai públic a les necessitats de les persones i la comunitat

 • Limitar l’ocupació de sòl per a nous habitatges

2.4 Benestar personal i comunitari

Aconseguir uns nivells de salut personal i comunitària que afavoreixin el benestar de les persones. La salut és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, per tant, garantir-ne uns nivells òptims, tant personal com comunitaris, és una tasca fonamental de la nostra societat. Alhora, però no podem deixar de considerar que la salut personal és una responsabilitat i obligació de cada un de nosaltres que no podem negligir ni desatendre en cap moment de la vida. L’objectiu planteja la salut des d’una perspectiva transversal, passant pel sistema sanitari, però també per l’espai públic i els hàbits personals.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Garantir que totes les actuacions comarcals integrin la salut

 • Cocrear hàbits comunitaris per la salut integral

 • Enfortir la salut mental i el benestar emocional

 • Garantir l’equitat en l’accés als serveis de salut de qualitat

 • Gestionar l’entorn natural i espais públics com a una expressió de la salut comunitària

2.5 Educació inclusiva

Aquest objectiu es considera un dels pilars essencials de la nostra societat; no obstant això, la seva organització i regulació està en mans del Govern de la Generalitat i, per tant, les capacitats directes d’intervenció del món local són baixes. De tota manera, en el projecte s’inclou l’educació com a quelcom que abasta la totalitat de la vida de les persones i, doncs, no se circumscriu a les etapes considerades de formació (ensenyament). L’educació es planteja com quelcom que abasta tota la vida com una estratègia per assegurar el desenvolupament personal.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Disposar d’un pla estratègic comarcal d’Educació 360º que inclogui la inclusió, la qualitat educativa i l’educació al llarg de la vida

 • Cocrear un model educatiu obert, inclusiu i transformador

 • Crear itineraris formatius professionalitzadors

 • Desenvolupar competències i habilitat per una ciutadania de ple dret

2.6 Cultura transformadora

Cocrear espais i processos per al desenvolupament d’una cultura comarcal per a la transformació social, partint de la base que la cultura s’entén com a fons de generació i dotació a la ciutadania d’eines que permeten la transformació social i personal. No es pot associar la cultura únicament a l’oci: la seva existència està lligada a la creació artística i abasta l’art, el pensament i les humanitats en totes les seves dimensions. Així doncs, cal considerar la cultura en un marc general educatiu, de necessitat de disposar d’eines de gestió, en relació amb el lligam indestriable que té el paisatge (valors territorials) i la contemporaneïtat com a marc evolutiu de les idees a futur.

Per tant, la cultura expressa el model de relació entre els ciutadans i està en permanent evolució, la qual cosa afecta la mateixa consciència individual. Així doncs, és important associar la cultura al pensament com a manera de poder generar un discurs crític amb la realitat.

Aquest objectiu recull els reptes de:

 • Garantir el dret a la cultura

 • Expressar la cultura des de totes les seves diversitats

 • Democratitzar la cultura i la seva governança

 • Articular l’ecosistema cultural i les seves infraestructures

 • Augmentar el valor de la cultura

#FemGarrotxa [email protected]